Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Medicall-tychy.pl (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://medicall-tychy.pl/sklep/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Medi Call Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569111, NIP 6462938666, Regon: 362115205, z którym możesz skontaktować się pisząc na adres email: kontak@medicall-tychy.pl lub pocztą tradycyjną na adres Browarowa 21, 43-100 Tychy.

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pisząc na adres mailowy: esalejda@medicus-tychy.pl lub adres kontakt@medicall-tychy.pl, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych”. Chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu zawarcia umowy i świadczenia usług z nią związanych na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

a) w celach analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

b) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w punktach 2 oraz 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych z którymi współpracujemy, Dane będziemy przekazywać wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie. Mogą nimi być:

 1. ING Bank Śląski S.A.

 2. Twisto Polska sp. z o.o.

 3. Kurierzy

 4. Kancelaria prawna

 5. Ubezpieczyciel

 6. Dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia, w tym archiwizacji poczty elektronicznej, dostawcy usług telekomunikacyjnych, usług tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemów po awarii oraz usług bezpieczeństwa cybernetycznego, dostawy usług internetowych jak: analityka, reklama
 7. Biuro Księgowe

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 2 i 3, tj.:

 1. dokumenty podatkowe – 5 lat

 2. dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat

 3. dokumenty reklamacji – 1 rok po rozliczeniu

 4. dokumenty rejestrowe na stronie sklepu – 10 lat

 5. dokumenty do obrony ewentualnych roszczeń – 10 lat

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. Cofnięcie zgody należy kierować emailem na adres : esalejda@medicus-tychy.pl lub kontakt@medicall-tychy.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Medi Call Sp. z o.o. SK, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

 1. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych [UODO], ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.